Neteja de façanes i vidres: Mesures de seguretat contra les caigudes

limpieza profesional cristales

Durant la neteja dels vidres i de les façanes hi ha el perill de caigudes des de llocs de treball elevats.

A Servinet, prestem servei de neteja industrial a centres hospitàlaris, centres de salut  i residències, fem també neteja a centres educatius així com neteja professional a oficines i organismes públics. En aquests centres i llocs de treball,  prenem sempre totes les mesures de seguretat necessàries per evitar aquest tipus de caigudes.

Advertències

Les mesures de seguretat contra les caigudes són necessàries en:

 • Llocs de treball que estiguin situats al costat o per sobre de l’aigua o altres substàncies en les que un es pugui enfonsar, independentment de l’alçada de la caiguda.
 • Vies de comunicació que estiguin situades per sobre de l’aigua o altres substàncies en la que un pugui enfonsar-se, independentment de l’alçada de la caiguda.
 • Llocs de treball situats en finestres o damunt de teulades amb una alçada de caiguda superior als 5,0 m.
 • En llocs de treball i vies de comunicació sobre superfícies amb menys de 20 graus d’inclinació (per exemple: en teulades lleugerament inclinats) es pot renunciar a les mesures de seguretat contra caigudes si en una distància mínima de 2,0 m, abans de la vora de la caiguda, està col·locada una delimitació.

Les mesures contra caigudes poden ser:

 • Protectors laterals (baranes, gelosies).
 • Cinturons de seguretat.
 • Instal·lacions de recollida (per exemple: xarxes de recollida, bastides de recollida).

Normes orientatives per cinturons de seguretat i salvament. Full informatiu dels cinturons de seguretat i salvament.

Només es pot prescindir dels protectors laterals o de les delimitacions si:

 • La seva utilització és inconvenient.
 • Si, en lloc d’aquests, els empleats estan subjectes amb cordes.
 • El segur de subjecció s’efectua amb cinturons de seguretat que responguin a les normes.
 • Només trepitjar els ampits si aquests són resistents i la seva amplada mínima és de 25 cm. En cas necessari utilitzar passarel·les amb peça superposada.

Advertències addicionals per a treballs sobre balcons destinats a la neteja.

En cas que sigui necessari pujar als balcons, destinats a la neteja, utilitzant escales o passarel·les s’han d’utilitzar, complementàriament, mitjans segurs protectors de caigudes (Cinturons de seguretat).

Advertències addicionals per a treballs que s’han de realitzar sobre capes de pols o altres superfícies no transitables

 • Només transitar sobre aquestes superfícies sobre passarel·les i ponts de treball que siguin resistents. Amplada mínima 50 cm.
 • Disposar de mesures de seguretat contra les caigudes independentment de les passeres i dels pontets de treball quan l’altura de caiguda és superior als 5 m.

 

 

 

 

Font: fitxa tècnica ITEL

Compartir: